Scroll Top

Stona internetowa html. Szkielet witryny internetowej

Strona internetowa html. Szkielet witryny internetowej.

Zapewne czasami zadajesz sobie pytanie, z czego składa się strona internetowa, którą w tym momencie oglądasz? Co nadaje kolor, rozmiar danym elementom. Jak buduje się nagłówki, akapity itp. Wyjaśnię Tobie jak nadaje się kształt strony internetowej, buduje podstawowy szkielet, który z czasem można rozbudować.

Zacznijmy od podstaw HTML. Co to właściwie jest?

HTML (HyperText Markup Language) to standardowy język znaczników używany do tworzenia stron internetowych. HTML służy do opisu struktury i treści strony internetowej poprzez zdefiniowanie różnych elementów, takich jak nagłówki, paragrafy, obrazy, formularze, tabele itp.

HTML opiera się na tagach, które są umieszczane w kodzie źródłowym strony internetowej. Każdy tag HTML opisuje inny element strony i może zawierać atrybuty, które określają właściwości danego elementu, takie jak rozmiar czcionki, kolor tekstu, adres URL obrazu itp.

W połączeniu z innymi językami takimi jak CSS (Cascading Style Sheets) i JavaScript, HTML umożliwia tworzenie dynamicznych i interaktywnych stron internetowych.

 

Schemat strony HTML

Stronę internetową można porównać do człowieka. Kręgosłup i głowa to główne części. Kręgosłup pełni rolę łącznika a głowa to główne centrum dowodzenia. Na szkielet strony internetowej HTML składają się również dwie części, które nadają konstrukcję naszej stronie www. Są to head – głowa i body – ciało.

Plik „head” na stronie internetowej to sekcja kodu HTML znajdująca się w sekcji <head> </head> wewnątrz kodu strony internetowej. Ten plik zawiera informacje o stronie, takie jak:

 • tytuł strony (który pojawia się na pasku tytułu przeglądarki)
 • metadane dotyczące strony, takie jak opis, słowa kluczowe, autor, język, kodowanie znaków, itp.
 • linki do arkuszy stylów CSS, które określają wygląd strony
 • linki do skryptów JavaScript, które zapewniają interaktywność i funkcjonalność na stronie.

Plik „head” jest bardzo ważnym elementem każdej strony internetowej, ponieważ dostarcza podstawowych informacji o stronie, które są używane przez przeglądarki internetowe, wyszukiwarki i inne narzędzia do indeksowania stron.

Plik „body” to jedna z sekcji kodu źródłowego strony internetowej, która zawiera treść wyświetlaną na stronie. W HTML, plik „body” to kontener, który zawiera całą zawartość widoczną na stronie internetowej, taką jak tekst, obrazy, multimedia i inne elementy.

W praktyce, plik „body” definiuje obszar strony internetowej, w którym pojawiają się wszystkie widoczne elementy dla użytkownika. Ten plik jest umieszczony w dokumencie HTML między znacznikami <body> a </body>.

Przykładowo, jeśli chcesz dodać tekst do strony internetowej, musisz umieścić ten tekst między znacznikami <body> a </body>. Oto przykład:

W tym przykładzie, tekst „Witaj na mojej stronie internetowej!” i „Tutaj znajdziesz wiele interesujących informacji.” są umieszczone w pliku „body” między znacznikami <body> a </body>.

W naszym przykładzie pojawił się znacznik <!DOCTYPE html>. Co to jest?

<!DOCTYPE html> to jest instrukcja, która definiuje typ dokumentu HTML. Jest to jedna z pierwszych linii kodu w dokumentach HTML i informuje przeglądarkę internetową o typie dokumentu HTML, z którym ma do czynienia.

Dokumenty HTML mogą mieć różne typy, takie jak HTML 4.01, XHTML 1.0, HTML5 itp. Wprowadzenie <!DOCTYPE html> informuje przeglądarkę, że dokument jest w formacie HTML5.

Dodanie tej linii kodu do dokumentu HTML pomaga zapewnić, że przeglądarki internetowe interpretują dokument poprawnie i wyświetlają go zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku braku deklaracji typu dokumentu przeglądarka może interpretować dokument w sposób niepoprawny i mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem strony.

Po kolejnym znaczniku jakim jest head, należy koniecznie użyc: meta charset=”utf-8″ i title.

meta charset=”utf-8″ to deklaracja kodowania znaków używanego w dokumencie HTML. Oznacza to, że znaki w dokumencie będą kodowane w standardzie Unicode, który obejmuje większość znaków używanych w różnych językach, w tym polskim, angielskim, chińskim itp.

Jeśli deklaracja kodowania nie zostanie określona w dokumencie HTML, przeglądarka internetowa może niepoprawnie wyświetlać niektóre znaki, w szczególności te, które nie występują w standardowym zestawie znaków ASCII. Dlatego ważne jest, aby deklaracja kodowania znaków była zawsze uwzględniona w kodzie HTML.

Element „title” na stronie internetowej jest jednym z elementów meta, który zawiera krótki opis strony, który pojawia się na pasku tytułowym przeglądarki. Jest to ważny element SEO, ponieważ pomaga użytkownikom zrozumieć, czego mogą się spodziewać na stronie przed jej otwarciem.

Dodatkowo, element „title” jest także wykorzystywany przez wyszukiwarki internetowe do indeksowania strony i określania jej treści. Dlatego ważne jest, aby zawierał on najważniejsze słowa kluczowe, które najlepiej opisują treść strony.

Przykład użycia elementu „title” na stronie internetowej może wyglądać tak:

W tym przykładzie, „Przykładowa strona internetowa” to nazwa strony, a „Witaj na naszej stronie” to krótki opis strony, który pojawi się na pasku tytułowym przeglądarki.

Następnie w naszym przykładzie pojawia się znacznik <body>. Element body to jeden z podstawowych elementów strony internetowej, który zawiera treść wyświetlaną na stronie. Konkretnie, element body definiuje obszar, w którym znajduje się treść widoczna dla użytkownika strony, taka jak tekst, obrazy, filmy, linki, formularze i wiele innych elementów.

W HTML (języku znaczników hipertekstu) element body definiuje się za pomocą znacznika <body>, który umieszcza się w sekcji <html>. Właściwie każda strona internetowa musi zawierać element body, ponieważ jest to miejsce, w którym wyświetlana jest cała zawartość strony.

Element body umożliwia również wykorzystanie stylów CSS, dzięki czemu można kontrolować wygląd i układ elementów na stronie. Na przykład można określić tło, czcionkę, marginesy, wyrównanie i wiele innych atrybutów stylu, które mają wpływ na wygląd i układ treści na stronie.

Podsumowując, element body jest podstawowym elementem strony internetowej, który zawiera całą widoczną treść na stronie oraz umożliwia kontrolowanie jej wyglądu i układu za pomocą stylów CSS.

 

Element HTML – definicja dzięki, której zrozumiesz kod źródłowy HTML

Element HTML to podstawowy składnik strony internetowej, który określa strukturę i zawartość dokumentu w języku HTML. Element HTML składa się z tagu początkowego, zawartości i tagu końcowego (np. <p> to tag początkowy, a </p> to tag końcowy elementu paragrafu).

Tagi HTML określają, jakie dane lub treści mają być wyświetlane na stronie internetowej, takie jak nagłówki, paragrafy, obrazy, filmy, listy, tabele i wiele innych.

Przykładem elementu HTML może być:

<p>To jest przykładowy paragraf</p>

W tym przykładzie tag <p> określa początek elementu paragrafu, a tag </p> określa jego koniec. Zawartość pomiędzy tymi tagami to tekst, który będzie wyświetlany na stronie internetowej jako paragraf.

Zawartością elementów mogą być atrybuty. Jednym z przykładów jest href.

Atrybut href w hiperłączu oznacza adres URL (Uniform Resource Locator) strony internetowej lub innych zasobów internetowych, do których prowadzi hiperłącze.

W praktyce, dodając atrybut href do elementu <a> (ang. anchor – kotwica), możesz stworzyć hiperłącze, które po kliknięciu przenosi użytkownika do wskazanego adresu URL. Na przykład:

<a href=”https://www.example.com”>Kliknij mnie</a>

Powoduje utworzenie hiperłącza z tekstem „Kliknij mnie”, które przenosi użytkownika do strony internetowej https://www.example.com, gdy zostanie kliknięte.

Atrybut href jest podstawowym elementem tworzenia interaktywnych i dynamicznych stron internetowych, umożliwiając łączenie stron i przenoszenie użytkowników między różnymi zasobami w Internecie.

Należy również wspomnieć o elementach zagnieżdżonych.

Elementy zagnieżdżone na stronie internetowej to te, które znajdują się wewnątrz innych elementów, na przykład wewnątrz divów, tabel, lub innych kontenerów.

Przykładowe elementy zagnieżdżone mogą obejmować:

 • Tekst i obrazy – na przykład, obraz może być umieszczony wewnątrz tekstu lub tekst może być umieszczony wewnątrz obrazu.
 • Formularze – elementy formularza, takie jak pola tekstowe, przyciski i listy rozwijane, mogą być zagnieżdżone wewnątrz kontenerów formularza.
 • Tabele – komórki tabeli mogą zawierać inne elementy, takie jak obrazy lub przyciski.
 • Akordeony i karty – elementy te składają się z nagłówków i treści zagnieżdżonych wewnątrz nich.
 • Listy – listy mogą zawierać elementy zagnieżdżone, takie jak listy wypunktowane lub numerowane.
 • Menu nawigacyjne – elementy menu mogą mieć podmenu, które zawierają kolejne elementy.

Zagnieżdżanie elementów jest powszechną techniką używaną w projektowaniu stron internetowych, aby pomóc w organizowaniu i układaniu zawartości.

Oto kilka podstawowych znaczników HTML:

Znacznik nagłówka:

<h1>To jest nagłówek pierwszego poziomu</h1>

Znacznik paragrafu:

<p>To jest przykładowy paragraf.</p>

Znacznik odnośnika:

<a href=”https://www.example.com”>To jest link do strony internetowej</a>

Znacznik obrazka:

<img src=”obrazek.jpg” alt=”Opis obrazka”>

Znacznik listy nieuporządkowanej:

Znacznik listy uporządkowanej:

Znacznik formularza:

To tylko kilka przykładów podstawowych znaczników HTML, istnieje wiele innych, które służą różnym celom i umożliwiają tworzenie różnych elementów na stronie internetowej.

 

Definicja struktury CSS

Struktura CSS (Cascading Style Sheets) to zestaw reguł i deklaracji, które definiują sposób prezentacji elementów HTML lub XML. CSS umożliwia oddzielenie stylu od zawartości, dzięki czemu można łatwo zmienić wygląd strony internetowej bez zmieniania samego kodu HTML.

CSS składa się z kilku elementów:

 • Selektorów – umożliwiają określenie, na jakie elementy HTML lub XML będą miały wpływ reguły CSS.
 • Deklaracji – określają, jakie style mają być zastosowane na wybrane elementy, np. kolor, rozmiar, czcionka, tło itp.
 • Właściwości – to atrybuty określające styl elementów HTML, np. color, font-size, background-color.
 • Wartości – określają wartość właściwości, np. kolor czcionki może być czarny lub czerwony.

Struktura CSS jest stosowana na stronach internetowych, aby upiększyć i wyróżnić różne elementy, takie jak nagłówki, tekst, tła, listy itp. Może być również stosowana do tworzenia wersji drukowanych stron internetowych, które wyglądają inaczej niż wersja internetowa.

 

Formatowanie strony internetowej HTML przy użyciu CSS

Szablon strony CSS określa sposób prezentacji strony internetowej, w tym styl czcionek, kolory, tła, marginesy i układ elementów. Z drugiej strony, struktura strony HTML określa sposób organizacji zawartości na stronie, w tym nagłówki, paragrafy, listy i linki.

Oto przykładowa struktura strony HTML, która może zostać sformatowana przy użyciu CSS:

W powyższym przykładzie użyto elementów HTML, takich jak <header>, <nav>, <main>, <section>, <footer> itp. Strona ta jest podzielona na sekcje, z nagłówkiem, menu nawigacyjnym, głównym treścią i stopką. Każda sekcja zawiera odpowiednie elementy, takie jak nagłówki, akapity i listy.

Aby sformatować tę stronę przy użyciu CSS, możemy utworzyć plik style.css i dodać do niego odpowiednie reguły. Na przykład, poniższe reguły określają kolor tła, styl czcionki i marginesy dla nagłówka strony:

header {

background-color: #333;

color: #fff;

font-family: Arial, sans-serif;

margin-bottom: 20px;

padding: 10px;

}

Podobne reguły mogą być zdefiniowane dla innych elementów strony, takich jak menu nawigacyjne, sekcje i stopka.

 

Kod źródłowy strony. Sprawdź to!

Aby sprawdzić kod źródłowy strony internetowej, należy wykonać następujące kroki:

 • Otwórz stronę internetową, której kod chcesz sprawdzić, w przeglądarce internetowej.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne puste miejsce na stronie.
 • Z menu kontekstowego wybierz opcję „Wyświetl kod źródłowy” lub „Wyświetl źródło strony”.
 • Otworzy się edytor kodu, w którym możesz zobaczyć HTML, CSS i JavaScript użyte na stronie.

Możesz również skorzystać z klawiatury, używając skrótu klawiaturowego Ctrl+U (dla przeglądarek na systemie Windows lub Linux) lub Command+Option+U (dla przeglądarek na systemie Mac).

Pamiętaj, że kod źródłowy strony internetowej może być różny w zależności od trybu pracy przeglądarki. Na przykład, jeśli przeglądarka ma włączony tryb oszczędzania energii lub blokowania reklam, to niektóre elementy strony mogą zostać ukryte lub zastąpione innymi elementami.

Podsumowanie

Stworzenie strony internetowej w HTML jest stosunkowo proste. Poniżej przedstawiam podsumowanie kroków, które należy wykonać, aby stworzyć prostą stronę internetową:

 1. Na początek należy utworzyć plik HTML i nazwać go z rozszerzeniem .html (np. index.html).
 2. W pliku HTML należy dodać podstawową strukturę HTML, w tym elementy takie jak <html>, <head> i <body>.
 3. W sekcji <head> należy dodać elementy takie jak <title>, które określa tytuł strony, oraz <meta>, które opisuje treść strony dla wyszukiwarek.
 4. W sekcji <body> należy umieścić treść strony, korzystając z różnych elementów HTML, takich jak <h1> do <h6>, <p>, <ul>, <ol>, <img>, <a> itd.
 5. Aby strona była responsywna, należy dodać reguły stylów CSS, które określają wygląd elementów na stronie w zależności od wielkości ekranu.
 6. Po stworzeniu strony internetowej, należy ją opublikować na serwerze, aby była dostępna dla użytkowników.

To tylko podstawy tworzenia stron internetowych w HTML. Aby dowiedzieć się więcej, można przeczytać dokumentację HTML i CSS lub wziąć udział w kursie programowania webowego.

Pliki cookies
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej przez użytkownika. Spośród nich w przeglądarce użytkownika zapisywane są tylko te pliki cookie, które zostały zaklasyfikowane jako niezbędne, ponieważ są one niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować i zrozumieć sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Te pliki cookie są zapisywane w przeglądarce użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Użytkownik ma również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na komfort przeglądania witryny.